De schooldirectie en het bovenschools bestuur OOadA nemen heel wat belangrijke beslissingen. Maar regelmatig zijn ze verplicht eerst ouders en personeel te raadplegen. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR); zo staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
De MR vormt de schakel tussen schoolleiding, bestuur en ouders.


Ook de Notenkraker heeft een actieve MR, die meedenkt en adviseert bij belangrijke beslissingen. De MR heeft tien leden: vijf ouders en vijf leerkrachten. De oudergeleding van de MR wordt uit en door de ouders gekozen, het personeel kiest de personeelsgeleding. Voor het aantreden, aftreden en verkiezingen gelden vaste procedures.

 

 

Waarover praat de MR met de schoolleiding?
- De MR ontvangt informatie van de directie over bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld bij ontwikkelingen over het schoolplein, de nieuwbouw of de pestaanpak M5.
- De MR mag gevraagd én ongevraagd advies geven over bepaalde zaken, bijvoorbeeld over communicatie met ouders. Overigens hoeft de school zich niet aan dat advies te houden.
- Soms is instemming van de MR nodig voordat een bepaalde beslissing wordt genomen, bijvoorbeeld bij de vaststelling van een nieuw schoolplan of de organisatie van de naschoolse opvang.

 

Voorbeelden
De MR praat wél met de directie over het onderwijsklimaat, de (brand)veiligheid en klimaatbeheersing, het schoolplein, passend onderwijs, de tussenschoolse opvang, de begroting en het meerjarig schoolplan.
De MR praat níet met de directie over de keuze voor lesmethoden, over welke kinderen wel of niet overgaan of over welke leerkracht voor welke groep staat. De MR organiseert ook geen activiteiten, zoals de oudercommissie doet. Wel kan de MR ouders oproepen of uitnodigen mee te denken over bepaalde onderwerpen of mee te werken aan initiatieven. 

 

Schooloverstijgende onderwerpen: GMR
Sommige taken en bevoegdheden van de MR zijn overgeheveld naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Die bestaat uit afgevaardigden van elk van de 23 openbare basisscholen die behoren tot de OOadA. Het gaat dan vaak om schooloverstijgende onderwerpen van organisatorische, financiële of juridische aard, die beter door het OOada kunnen worden behandeld.

 

Terugkoppeling naar ouders
De MR wil graag informatie brengen naar de ouders, maar ook informatie halen. We informeren ouders door:
- Algemene informatie over de MR op de website van de school;
- Een jaarverslag op de site waarin de MR verantwoording aflegt over de resultaten en activiteiten van het betreffende schooljaar;
- Aanwezig en zichtbaar te zijn op schoolavonden.

 

Vaak vragen we als MR de schoolleiding om zaken terug te koppelen. Bijvoorbeeld over ontwikkelingen rondom de klimaatbeheersing en de veiligheid van het schoolgebouw. Dat gebeurt dan vaak via de Nieuwskraker.
Door aanwezig te zijn op schoolavonden proberen we de drempel zo laag mogelijk te maken voor mensen om ons iets te vragen of mee te geven. Want natuurlijk horen wij heel graag wat ouders bezig houdt. Alleen dan kunnen wij een goede schakel zijn tussen schoolleiding, bestuur en ouders.

 

Contact
Je kunt met de MR in contact komen via mr@bsdenotenkraker.nl
We bespreken je email op de eerstvolgende vergadering. Direct daarna ontvang je een reactie. 

 

Lid worden van de MR
De hoeveelheid ouders en leerkrachten in de MR is gebonden aan regels. Als er meer gegadigden zijn voor de beschikbare plaatsen, vindt er een MR-verkiezing plaats.