Kinderen ouder dan vier jaar die van school wisselen, worden zij-instromers genoemd. 

Om iedereen een gelijke kans te geven volgen we voor het aannemen van zij-instromers een vaste procedure die u zelf eenvoudig start.

Wanneer ouders van kinderen, die op een school staan ingeschreven, van school willen veranderen en een andere school benaderen met een verzoek tot inschrijving, vindt er eerst overleg plaats tussen de school die de ouders wensen en de school waar het kind is ingeschreven, voordat concrete stappen genomen worden.
Bij het uiteindelijke besluit om het verzoek tot het wisselen van school te honoreren, is het belang van het kind doorslaggevend.
 
Het initiatief voor het veranderen van basisschool ligt bij de ouders. Dit betekent dat scholen ouders niet benaderen om bijvoorbeeld de groepen vol te krijgen. Een wachtlijst aanhouden van kinderen die elders naar een school gaan, is daarmee in strijd.
 
In november 2016 sprak het breed bestuurlijk overleg verder af:
Schoolwisselen is gedurende een schooljaar onwenselijk en vindt in principe uitsluitend plaats bij aanvang van een nieuw schooljaar of vóór januari.
Bij hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken als de school waar het kind zit, in samenspraak met de mogelijk toekomstige school, tot de conclusie komt dat het in het belang van het kind is.  Deze regeling geldt uiteraard niet voor verhuizers.
 

Onze onderwijsspecialisten behandelen de aanmeldprocedure voor zij-instromers.

 

We hanteren dus de volgende criteria:

  • Er moet plaats zijn in de beoogde groep.
  • Er vindt overleg plaats tussen de huidige school waar het kind staat ingeschreven en de school die ouders wensen.
  • Er is een gesprek met de ouders over de reden van schoolwisseling. 
  • Alle schoolgegevens en andere belangrijke informatie worden aangeleverd en zijn verifieerbaar.
  • Eventuele begeleidings- en/of hulptrajecten zijn onderwerp van gesprek.
  • De ouders committeren zich aan de methode Vreedzame School en zijn bereid om zich daar samen met hun kind(eren) in te verdiepen.

Bovenstaande procedure start met het invullen van onderstaand formulier. Na ontvangst wordt u gebeld door één van onze onderwijsspecialisten. Met de verstrekte informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan.